ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸਗੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ॥


Loading
0 0