ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਈ ਐਨਾ ਕਰਦੇ ਆ , ਹੁਣ ਇਹਤੋ ਵੱਧ ਮੈ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਜੱਦ ਵੀ ਆਖੇ ‘;OYE’; ਆਖੇ , ਮੈ ਜੱਦ ਵੀ ਆਖਾਂ ‘;JI’;ਆਖਾਂ.


Loading
0 0