ਅਸ਼ੀ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਦਤਾ ਤੋ ਵੀ # ਚਾਹੁਣ ਤੋ ਬਾਅਦ..ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ # ਰਸ਼ਮਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ.


Loading
0 0