ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਨੀਂ ਵੇਹਲੀ, . . . . . . . . . . ਹਾਏ ਉਏ ਰੱਬਾ… . . . . . . . . . . . . . . ਏਨੀ Careless ਸਹੇਲੀ.


Loading
0 0