ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਗੇ, ਪਰ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੰਗਾਧਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ..


Loading
0 0