ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


Loading
0 0