ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ____ . . . ਪਰ . . . ਸੋਫੀ ਬੰਦਾ # facebook te #whatsapp ਨੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ___ ੇ


Loading
0 0