ਨੀ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ #ਬੋਲ ਮੈ ਤਾ ਬੜੇ #ਜਰਲੇ…. . . . . . ਜਦੋ #ਵਰੀਅਾ #ਚਪੇੜਾ ਫੇਰ ਪਾਏਗੀ #ਤਰਲੇ #Tehna


Loading
0 0