ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ‘ ”’ ‘ ‘ ‘ ‘ ਕਉਕਿ ਦੋਨੋ ਹੀ ਝੂੱਠ ਦੱਸਦੇ ਨੇ…………


Loading
0 0