ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ . . . ਅੱਜ-ਕੱਲ Swine Flu ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕ-ਕਪੂਰ ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ…!!


Loading
0 0