ਮੰਗਵੀ ਲੈ ਕੇ ‘; Activa ‘; ਫਿਰੇ ਹਵਾ ਖਿਲਾਰਦੀ… O ਮੈਂ ik din ਫੜ ਲਈ ‘;CycLe’; ਉਤੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰਦੀ …‪


Loading
0 0