ਮੇਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀ . . . . ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਜਤੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ……


Loading
0 0