ਓ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਓ???????? ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਸੀ ਤੁਆਡੇ ਤੱਕ,


Loading
0 0