ਮੁੰਡਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸਾਫ ਨੀ ?? ਰਹਿੰਦਾ ਮਾੜਿਆ ਕੰਮਾ ਤੋ ਦੂਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀ ??


Loading
0 0