ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੀਆ ne ਪੱਟੀਆ,ਮੈ ਤਾਂ ਐਮੇ E ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੀਓ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੱਪਲ ਲਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ,,,,


Loading
0 0