ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੋੜ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਗੇ . . . ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲਗੀਆ ਕਦੋ ਗੋਲ ਗਪੇ 10 ਰੁ ਦੇ 4 ਹੋ ਗੇ…


Loading
0 0