ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯೋ? ಮುಟ್ಟುವ ಗುರಿಯೋ? – journey? or Destination?


Loading
0 0