ભાઈબંધી એ ગુંદરપટ્ટી જેવી છે… એક વાર થૂંક લગાડી ને ચોંટાડી નાખો, પછી કાગળ ફટસે પણ ગુંદરપટ્ટી નહિ ઉખડે.


Loading
0 0