ੲਿੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁੜੀਅਾ ਮੈ snapdeal ਤੋ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਵਾੳੁਣਾ ਹਾ ਤੇ ੳੁਹੀ ਸਟੇਟਸ olx ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾ ਤੇ ੳੁਹੀ ਸਟੇਟਸ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰ


Loading
0 0