ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਰੂਟ ਨੀ….. ਮਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ Cute ਨੀ . ਪਰ ਸ਼ਮਝੀ ਨਾ mute ਨੀ????


Loading
0 0