‪‎ਹੁਣ__ਮੇਰੀ__ਸ਼ਕਲ__ਵੀ__ਦੇਖਣਾ__ਨੀ__ਚਾਉਂਦੀ__ਕਦੇ__ਰਹਿਦੀ__ਸੀ__ਮੇਰਾ__ਪਰਸਾਂਵਾਂ__ਬਣ__ਕੇ___ #Sohi_Saab


Loading
0 0