ਅਸੀ ਵਨੇ ਕਿ ਫਕਿਰ ……….. … ਲੱਗੀ ੳੁੜਨ ਮੁਡੀਰੱ ☬☬☬☬☬☬☬


Loading
0 0