ਉਹ ਮੁਡ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਕੇ ਸੀਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਜ਼ਰ ਪਿੱਠ ਚੋ ਕੱਢਕੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ


Loading
0 0