ਹੁਣ ਨੱਖਰਾ kattrina kaif ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਨੀ . . . . . . . . . . . ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗੲੀ ਜਦੋ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਨਲੀ ਪੂੰਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ


Loading
0 0