ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਕਮਾਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ__ ਨੇਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ_


Loading
0 0