76 ਸਹੇਲੀਆਂ? 966 ਮਿੱਠੀਆਂ? 702 ਜੱਫੀਆਂ? 08 Breakup? ਡਰ ਨਾ ਜਾਈ ਕਮਲੀਏ ਇਹ ਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਇਲ? ਨੰਬਰ ਆ …….#Preet


Loading
0 0