ਅੱਖ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ… ਏਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਨਿਰੀ ਠੱਗੀ’


Loading
0 0