ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਕਰੋ ਹੋਰ ਚੈਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੂੰ ਤਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰ


Loading
0 0