ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਸ ਮੈ ਗਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਕਿੰਝ ਲਿਆਵਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਦਸ


Loading
0 0