ਗੋਰੀ ਵੀਨੀ ਕਾਲੀਆ ਵੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਣ ਮਣ ਸੰਗਾ ਨੈਣਾ ਚ੍ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕੁੜੀ ਮਜਾਜਣ ਨੇ ਰੋਜ ਰੋਜ ਨਵੇ friend ਬਣਾਉਦੀ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂ


Loading
0 0