ਅਸੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀ ਸੀ ਪੱਕੇ ਆਦੀ ਹੁਣ ਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋ ਆ ਜਾਵੇ ਆੱਨਲਾਇਨ ਤੁਹਾਡੀ #ਭਾਬੀ ॥ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆ ਮਿੱਠੀਆ #ਗੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਖਰਾਬੀ


Loading
0 0