ਯਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇਰੀ ਤਾ ਨਿਕਲੀ ਐ ਕਿਰਆਰੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਰਗੀ ਨੀ..


Loading
0 0