ਜਦੋ ਮੈ ਪੱੁਛਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ ਕਿਹ ਿਦੰਦੀ ਮੈ ਤੇਰੇ ਤੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ.. ੳੁਞ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਾਂ ਵਾਗੂੰ ਛੱਤਤੇ ਬੈਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਅਾ ਿਕ ਕਦੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗਲੀ ‘ਚੋ ਲੰਘਣਾ.. ਬ


Loading
0 0