ਹੱਥੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ੨੨ ਕਦੇ ਨਹੀ ਪੱਟੀਦਾ…. ਕਰ ਕੇ ਿੲਸ਼ਕ ਨਹੀਓ. ਪਾਸਾ ਵੱਟੀਦਾ.. ਬਰਾੜ√*


Loading
0 0