ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਕੱਜਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ …..ਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਸਰਦਾਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ….


Loading
0 0