ਤੈਨੂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਮੀਲ i-Phone ਗੇਆ… ਤੂੰ ਫੱਕਰਾਂ ਦਾ 1100 ਮੋਬਾਇਲ ਮੋੜ ਗਈ___


Loading
0 0