ਕਦੇ ਿਨੱਕੂ ਪਾਰਕ. ਕਦੇ ਿਸ਼ਨਮੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇ , ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਖੁੱਲ਼ੇ ਿਬੱਲੋ ਸ਼ੌਂਕ . ਰਾਤ ਿਡਸਕ ਲੰਘਾਵੇ , ਲਾਂਵੈੲੇ ੇ ਤਾਕੀਲਾ ਿਬੱਲੋ ਸ਼ੌਟ . ਤੇਰੇ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਿ


Loading
0 0