ਮੇਨੂੰ ਕੇਹਦੀ -/ ਸਾਡੇ ਤੋ ਬਗੈਰ. ……………….ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾ . . . . . . . . . . . . . . . ਮੇੈ ਕੇਹਾ……………………….. ਨਜਾਰੇ


Loading
0 0