ਨੀ ਤੂੰ ਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਦਾ ਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਹਲਾ ਵਾਰ ਆੱਨਲਾਇਨ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਮੈ ਤਾ ਸੋਫੀ ਬੰਦਾ ਵਾ


Loading
0 0