ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਂਗੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਂਗੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸੀਂ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇਂਗੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣੇਂ ਔੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ


Loading
0 0