ਮੈਂਨੂੰ KEhnDii ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ . . . . Mai kEha…. ? . . . . . . . . . . . . . . kamliye ਜੇ ਮੈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲ


Loading
0 0