ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ… . . ਤੂੰ ਸੋਚੇਗੀ ਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ.. »»ਸੱਚੀਂ ਮਿੱਠੀਏ ਪਛਤਾਏਗੀ..


Loading
0 0