ਕਿਹੰਦੀ ਜਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਫਿਰਦੇ ਆ, . . . . . ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਉ ਚਾਹੀਦਾ


Loading
0 0