ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੱਕਣੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਏ…. ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਓ ਸੋਹਣਿਓ ਹਾਲ ਕੀ ਏ …


Loading
0 0