ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮਬਖਤ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ॥ sahib


Loading
0 0