ਕੁੜੀਆਂ? ਦਾ ਘਾਟਾ ਨੀ ❌ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੇ?ਘਰ ਦਾ . . ਰੌਲਾ ੲਿਸੇ ✋ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ?


Loading
0 0