ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ …ਸਿਮਰ…ਆਪਣੀ…ਬਿਹਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ROMANTIC ਮੂਡ ਚ ਏ ਸੁਸਮਾ ਬੀੜੀ ਪੀਬੋ ਸੁਸਮਾ… ਨਹੀ ਅਬੇ ਤਬਾਕੂ


Loading
0 0