* ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ #ਨੱਖਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ #ਦਿੱਸਦਾ ਨਈਂ,,, * * ਲੱਗਦਾ #ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ ,, ਠੋਕਰ #ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ!!”’ l


Loading
0 0