ਕਹਿੰਦੀ Status : ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦਕੇ ਜਾਵਾ… :: : : : : : : : ਕਰਾਂ ਉਡੀਕ ਤੇਰੇ Status ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ LIKE ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ…! ‪


Loading
0 0