ਪਿਁਠ ਪਿਁਛੇ ਗਁਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਁਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ


Loading
0 0